Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní rozpočet

1. 3. 2008

Státní rozpočet

- centralizovaný fond finančních prostředků státu na určité rozpočtové období

­ monetární politika = oblast týkající se peněz

­ fiskální politika = oblast politiky týkající se státního rozpočtu

1) příjmy – daně, vlastní podnikání

2) výdaje – veřejné statky a služby è školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, obrana, národní hospodářství, státní správa

- mandatorní výdaje = výdaje, které stát musí ze zákona vyplatit - stanové množství è sociální dávky, starobní důchod

- transferové platby = rozpočtové výdaje, za něž stát od příjemců nezískává žádné statky či služby

- valorizace = zákonem stanovené navyšování sociálních dávek podle inflace

Typy státního rozpočtu

1) vyrovnaný – příjmy a výdaje jsou v rovnováze

2) schodkový – výdaje převažují nad příjmy è deficit státního rozpočtu

3) přebytkový – převažují příjmy nad výdaji

- v případě schodkového rozpočtu vydá stát ke krytí schodku vládní dluhopisy – dlouhodobě schodkový rozpočet è státní dluh

Daňová soustava

- daň = povinná a nenávratná platba vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona, kterou má stát právo vymáhat

- zdaňovací období = doba, za kterou jsme povinni zaplatit daň è liší se podle typu daně a typu osoby

- sazba daně = výše daně, kterou odvádíme státu

- daňové přiznání = předložení příjmů a výdajů 3 odvedení daně

1) přímé

- daně placené příjemcem zisku

- hlavní je daň z přijmu

Daň z příjmu fyzických osob

1) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků – příjmy, které plynou z určité funkce

2) příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (podnikání na živnostenský list)

3) příjmy z kapitálového majetku – příjmy z investic

4) příjmy z pronájmu

5) ostatní příjmy

- předmětem není: dědictví, půjčky, dary, dotace ze státního rozpočtu, příjmy z PRODEJE nemovitosti, stipendia, odměny dárců krve

Daň z příjmu fyzických osob 2008

- daň se počítá ze všech zdanitelných příjmů (mezd, platů za brigády, honorářů ze smlouvy atd.) a to vždy za jedno zdaňovací období (= rok)

- zaměstnanec odvádí každý měsíc tzv. zálohu na daň = každý měsíc platí jednu dvanáctinu předpokládané výše daně z ročních příjmů; na konci roku se vyúčtuje, tj. spočítá – pokud na zálohách zaplatil více, něž měl, stát mu peníze vrátí; pokud naopak zaplatil méně, musí doplatit

I. sazba daní

Sazba daně z příjmu:

2007 daňová pásma 12%, 19%, 25%, 32%

2008 rovná daň 15%

2009 rovná daň 12,5%

Výše sociálního zabezpečení

34% celkem

8% - odvádí zaměstnanec přímo ze své mzdy (1,1% nemocenské + 6,5% důchodové pojištění + 0,4% zaměstnanost)

26% - platí zaměstnavatel ze svých peněz

Výše zdravotního pojištění:

13,5% celkem

4,5% - odvádí zaměstnanec

9% - platí zaměstnavatel

II. Výpočet čisté mzdy

hrubá mzda

- sociální pojištění: 8%

- zdravotní pojištění: 4,5%

- daň z příjmu (nebo záloha z na daň z příjmu): 15% = čistá mzda (tj. částka k vyplacení)

III. výpočet daně

1.  základem daně je tzv. superhrubá mzda = hrubá mzda + to, co za zaměstnance platí zaměstnavatel (35% - sociální a zdravotní pojištění)

2.  ze základu daně se vypočítá výše daně: 15%

3.  od daně se odečtou tzv. slevy na dani – ale pouze ty, na které má poplatník nárok!

slevy na rok 2008 (za zdaňovací období, tj. rok)

24 840,- Kč sleva na poplatníka

24 842,- Kč sleva na manžela/ku s příjmem do 38 040 Kč za zdaňovací období

4 020,- Kč sleva při soustavné přípravě poplatníka na výkon povolání (studium)

10 680,- Kč sleva na dítě

4. po odečtení slev získáme konečnou daň – tu odečteme od hrubé mzdy

IV. Příklad výpočtu čisté mzdy

hrubá mzda: 15 000

- sociální pojištění (8%) – 1 200

- zdravotní pojištění (4,5%) – 675

výpočet daně:

základ daně (superhrubá mzda) = hrubá mzda + 35% = 15 000,- + 3 900,- + 1 350,- = 20 250,-(=superhrubá mzda)

daň 15%: 3 037,50

slevy na dani

- 2 070,- sleva na poplatníka

- 2 070,- na manželku

- 335,- studium

- 890,- na dítě

daň: 0

čistá mzda: 13 125,-

Daň z přijmu právnických osob

- systém podobný jako daň z příjmu fyzických osob

- rovná daň – 2007 – 24%, 2008 – 21%, 2009 – 20%, 2010 – 21%

Daň z nemovitosti – podle hodnoty majetku

Daň silniční – pouze podnikatele, kteří vůz využívají k podnikání

Daň dědická – výše podle blízkosti vztahu se zemřelým – děti daně neplatí

Daň darovací – závisí na hodnotě daru, uvažuje se o zrušení

Daň z převodu nemovitosti

2) nepřímé

- daně připočítávané k cenám zboží a služeb

- platí spotřebitel – do rozpočtu je odvádějí prodávající

Daň z přidané hodnoty – promítne se v konečné ceně zboží a služeb, platí obchodník nebo výrobce, základní 19%, snížená 5%

Daně spotřební – regulace spotřeby státu, pohonné hmoty, líh a lihoviny, alkoholické nápoje a tabák; často využívána státem pro získání peněz – až ½ ceny výrobku

Clo – při převozu výrobků přes hranice – mění se