Jdi na obsah Jdi na menu
 


Renesance

28. 4. 2008

Renesance

Kořeny renesance

-    Zrod ve vrcholném středověku – 14.-15. Století v Itálii

-    Vzrůstá moc a význam měst

-    Renesanční humanismus = myšlenkový výraz renesanční doby

Návrat k antice

-    Re-nascio = znovuzrození, obrození

-    Návrat ke kulturním hodnotám antiky

-    Antika vytvořila hodnoty, které je možné znovu přijmout a přizpůsobit dobovým potřebám

Individualismus

-    Ve středu úvah je postaven jedinec (individuum)

-    Každý člověk je vybaven rozumem, který je povinen během života rozvíjet

-    Jednání v zásadě rozumových zásad

-    Do popředí vystupuje: vzdělanost, společenská aktivita, schopnost duševní tvorby

Renesance mimo Itálii

-    Z Itálie se šíří do Záalpských zemí – přijímána a pozměňována

-    Vliv má náboženství – v některých se zemích se odlišuje

Renesance v Itálii

Politická situace

-    Městské republiky – Florencie, Benátky, Janov, knížectví – Milán – přibližně stejná moc ® všechny ohroženy papežským státem a německou říší

-    Guelfové = přívrženci papežství

-    Ghibellini = zastánci císařské moci

-    Boje mezi Guelfi a Ghibelliny

Idea jednotné Itálie

-    Spory mezi jednotlivými městskými státy vedla k myšlence sjednocení Itálie

-    Měla být obnovena sláva starého Říma

Periodizace italské renesance

-    Tři vývojové etapy

-    Trecento – 14.století, quattrocento – 15. Století, Cinquecento – po roce 15 000

Trecento

-    Zrod renesance

-    Rodí se velkolepé politické koncepce ® sjednocení Itálie

-    Dante Alighieri – spis Monarchia (O vládě) – vize obnovy Římského impéria, Božská komedie – podobné myšlenky

-    Cola di Rienzo – římský revolucionář, pokus o znovuvytvoření Římské republiky

-    Francesco Petrarca  - vyzývá Karla IV. K sjednocení Itálie

-    Giovanni Boccacio – Dekameron, pozornost ke slastem pozemského života, historický průlom do pohledu na lidskou osobnost

-    Epidemie moru

-    Malíři Giotto di Bondone, Simone Martini – příroda a její estetické hodnoty

Quatrocento

-    15. Století rozkvětem filosofie na Apeninském poloostrově

-    Soustřeďují se na hledání harmonického života obce i jedince

-    Hlavním městem renesance Florencie

-    Cosino I. De Medici – obchoník v čele Florencie od 1434, mecenáš učenců a výtvarníků

-    Lorenzo di Medici – vrchol medicejské vlády, největší rozkvět renesančního umění ve Florencii

-    Filippo Brunelleschi – stavitel, florentský dóm

-    Leon Battista Alberti – stanovil základy renesanční architektury (navazují na antickou architekturu)

-    Odmítají gotiku

Cinquecento

-    Realističnost zobrazování lidského těla

-    Lineární perspektiva – zmenšování se vzdáleností

-    Masaccio – první použil lineární perspektivu

-    15.-16. Století vrchol renesance

-    Leonardo da Vinci – malíř, vynálezce, inženýr, autor Mony Lisy

-    Rafael Santi – výzdoba vatikánských úředních místností

-    Michelangelo Buonarroti – odstupuje od ideálů klasické renesance a snaží se vystihnout duševní stav člověka, zdůrazňuje akci, pohyb a monumentalitu – kořeny baroka

Šíření renesance

-    Od 15. Století se začíná šířit ze severu na jih – zejména Řím i ostatní Evropa

-    Hlavní město se přenáší z Florencie do města na Tibeře

-    proniká nejprve do Francie a Německa – poté další země západní Evropy a střední Evropa

Sociální rozšíření renesance

-    není přijímána pouze měšťanstvem

-    ztotožňují se s ní představitelé katolické církve, protestanti i šlechta

-    prakticky se nedotkla prostého městského a vesnického obyvatelstva

-    Girolam Savonarola – úspěch ve Florencii, středověký asketismus ovlivnil obyvatele Florencie ® vyhnali Mediceje z Florencie a znovu nastolili republiku

Humanismus

Studia humana

-    Humanismus = myšlenkový proud

-    Soustava filozofických, historických, právních, obecně estetických, literárních a jazykových názorů renesančních vzdělanců

-    Člověk jedná autonomně podle zásad svého rozumu bez bezprostředního božího zásahu

-    Studia humana = studium lidských záležitostí

-    Opakem studia divina = studiu věcí božích

Jazykové vzdělání

-    Základem učenosti dokonalé jazykové vzdělání (klasické jazyky, latina, řečtina, hebrejština (Bible))

-    V literární tvorbě napodobují antické žánry a styly

-    Humanistická epistolografie = pojetí listu jako svébytného literárního útvaru ® není určen přímému adresátovi, ale okruhu vzdělanců

Knihtisk

-    Vynález knihtisku má rozhodující úlohu

-    Vynálezcem po roce 1450  Johannes Genfleish von Gutenberg

-    Urychlil a zlevnil výrobu knihy ® dostupné i málo zámožným lidem

L. Valla a N.Machiavelli

-    Lorenzo Valla (filolog) – nepravost tzv. Konstantinovy donace ® katolická církev odvozovala své právo na světskou moc ® útok na ideové základy středověké společnosti

-    Niccolo Machiavelli – politická a historická díla (především Vladař) ® politika je samostatným oborem lidské činnosti ® politik má právo prosazovat názory i cestou diktatury a násilí (v zájmu společnosti)

Astronomie

-    Mikuláš Kusánský – astronomické práce – předchůdce M. Koperníka ® rozbili představu o Zemi jako středu vesmíru

-    Galileo Galilei – zakladatel moderní fyziky, nekonečnost vesmíru, možnost existence dalších civilizací

Platónská filozofie

-    Stala se filozofickou inspirací humanistů

-    Seznámení po přechodu byzantských filozofů do Itálie ve 30. letech 15. Století

-    Centrem neoplatónské filozofie se stala Florencie ® založení platónské Akademie

Celková povaha humanismu

-    Mezi názory najdeme mnohé protiřečení a rozpory

-    Významní humanisté mezi katolíky a protestanty

-    Mohl se stát všeobjímajícím kulturním proudem ® stal se východiskem novověké evropské kultury

Z obrázků

Athénská škola

-    Raffael Santi

-    Freska

-    V alegorických postavách seskupuje veškerou lidskou moudrost

Bartolomeo Corleoni

-    Benátský vojevůdce

-    Protipól Davidova výrazu – tvář plná emocí a vzrušení, brutalita

Brunellischiho kopule

-    Florentský dóm

-    Odvozena z kopule římského Pantheónu

Architektura

-    Namísto vertikály je zdůrazněna horizontála

-    Výrazné antické prvky

David

-    Michelangelo Buonarroti

-    Nejslavnější renesanční socha

-    Alegorie síly lidského rozumu, oslava fyzické krásy

-    David a Goliáš – důvtip, rozvaha, odhodlanost ® značeno ve tváři

Sixtinská kaple

-   Výzdoba Michelangelo Buonarroti

-   Předjímá umění baroka

Chrám sv. Petra

-    Vatikán

-    Namísto románské baziliky postaven nový chrám na centrálním půdorysu završený Michalengelovou kaplí

Erasmus Rotterdamský

-    Humanista a učenec

-    Výrazně intelektuálního zaměření X ne muž činu

POJMY

-    Antropocentrismus = člověk je středem všeho dění

-    Realismus = zabývají se světskými tématy

-    Zesvětštění = témata lidské činnosti jsou věci, které zajímají obyčejné lidi (ne církev)

-    Sběratelství = začínají se sbírat běžné předměty (mince, pocelán)

-    Mecenášství = sponzorství umění (rod Mediccejů)

-    Ideologizace

Zámek X hrad

-    Zámek postaven na místě, kde se dobře žije (není důležitá obranná  funkce), v okolí parky, více oken – oproti hradu, více místností, umělecká výzdoba (fresky, obrazy, goblény)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Can you help me translate

(rardleast, 1. 12. 2019 15:30)

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

posso usare litaliano

(rardleast, 12. 11. 2019 22:53)

posso usare l'italiano or english

hi guys i am new on web

(rardleast, 25. 10. 2019 4:55)

hi :) bross :)

Test, just a test

(rardleast, 3. 7. 2019 9:44)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(rardleast, 12. 6. 2019 7:16)

Hello. And Bye.